VNA – CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN KHÍCH BOOKER CLUB THÁNG 6/2021

Tiêu chí

Nội dung 

Tên chương trình 

Bán vé HAN-SGN, nhận thưởng ngay 

Đối tượng 

Tất cả hội viên đăng ký Booker Club của CNMB 

Điều kiện 

– Hình thức tính khuyến khích: Áp dụng cho chặng bay HAN-SGN/SGN-HAN do VN/BL khai thác 

 

– Thời gian áp dụng: xuất vé từ 01/06/2021 – 07/06/2021 

 

– Vé thực xuất, không bao gồm vé chi hoàn 

 

– Ưu đãi được tính cho nhân viên thực hiện việc đặt chỗ. Không áp dụng cho các tài khoản booker đăng ký là robotic 

Nguyên tắc tính điểm: 

– Cứ 2 chặng giá thương gia nhận được 80.000 VND (VinID) 

 

– Cứ 2 chặng Ecol-2 nhận được 50.000 VND (VinID) 

 

– Cứ 2 chặng Eco3 nhận được 40.000 VND (VinID)