VietnamAirlines – Triển khai tăng tần xuất các chuyến bay nội địa trong tháng 9, 10 

VietnamAirlines triển khai tăng tần xuất các chuyến bay nội địa trong tháng 9, 10 

️ HAN-CXR:

Tháng 9/2020: 3 chuyến/ngày, riêng cặp thứ 6-CN tăng tần suất thành 4 chuyến/ngày

Tháng 10/2020: 4 chuyến/ngày, cặp thứ 6-CN tăng thành 5 chuyến/ngày

️ HAN-DLI:

Các thứ 6, 7, CN, thứ 2 trong giai đoạn từ 15/9-31/10/2020: tăng tần suất từ 2 chuyến/ngày lên 3 chuyến/ngày

️ HAN-PXU:

Từ 14/9/2020 tăng tần suất từ 1 chuyến/ngày lên 2 chuyến/ngày vào thứ 2,4,6,CN

️ HAN-VII:

Tháng 9/2020: 1 chuyến/ngày, riêng cặp thứ 6-CN tăng thành 2 chuyến/ngày

Tháng 10/2020: tăng thành 2 chuyến/ngày