Vietnam Airlines – Triển khai HD áp dụng chương trình bán Combo Côn Đảo 

Vietnam Airlines: Triển khai HD áp dụng chương trình bán Combo Côn Đảo 

Hướng dẫn áp dụng chương trình bán Combo Côn Đảo (giá vé áp dụng theo biểu giá VNVN20083F_V3.0).

1.     Phạm vi áp dụng:

 • Đại lý truyền thống tại thị trường Việt Nam.
 • Hành trình nội địa đến và đi từ VCS.
 • Giai đoạn xuất vé: Từ 8/9/2020 đến 31/10/2020.
 • Hiệu lực bay: khởi hành và hoàn thành trong giai đoạn từ 8/9/2020 đến 31/3/2021.
 • Hiệu lực sử dụng vé: từ 8/9/2020 đến 31/3/2021
 • Biểu giá áp dụng: VNVN20083F.

2.     Điều kiện hạn chế

 • Thay đổi:
  • Vé xuất với tình trạng DS: Áp dụng 1 lần miễn phí/điều kiện hạn chế thay đổi, thu chênh lệch giá/thuế/phí phát sinh tại thời điểm đổi vé nếu có; hoặc
  • Vé xuất với tình trạng HK/KK: Áp dụng 1 lần miễn phí/điều kiện hạn chế thay đổi, thu chênh lệch giá/thuế/phí phát sinh tại thời điểm đổi vé nếu có với điều kiện đổi vé trước ngày bay ghi trên vé; và
  • Các trường hợp khác: thực hiện đổi vé theo điều kiện giá.
  • Được phép áp dụng các mức giá trong biểu giá để tính lại giá tại thời điểm đổi vé trong hiệu lực sử dụng.
  • Không được phép kết hợp với biểu giá khác.
 • Hoàn vé:
  • Hoàn đủ combo 2 vé theo điều kiện giá; hoặc
  • Trường hợp hoàn không đủ combo hoặc hoàn vé đã sử dụng chiều đi: Tính lại giá đủ theo giá mùa áp dụng tại thời điểm xuất vé (giá –VNF-/-HVNF-) đối với vé/chiều đi đã sử dụng. Giá trị chênh lệch giữa giá vé đã xuất vé và giá vé thực tế phải trả được trừ cùng phí hoàn khi hoàn vé.
  • Vé sử dụng 1 phần chặng trực thông hoặc vé sử dụng trái trình tự: điều kiện không chi hoàn.

3.     Đặt chỗ, xuất vé combo:

 • Ô “END/RES”: ghi điều kiện giá áp dụng và ghi thêm các số vé mua cùng theo chương trình combo 2 vé 738xxx. Vé xuất trước bổ sụng số vé cùng combo vào ô remark. Ví dụ:
  • Vé xuất trước ghi “NON-END/NON-REFUND.COMBO 2 VÉ”, và bổ sụng số vé xuất sau vào ô remark theo format của ô Endorsement “NON-END/NON-REFUND.COMBO 2 VÉ 738xxx”;
  • Vé xuất sau ghi “NON-END/REFUND.COMBO 2 VÉ 738xxx”.     
 • Các thông tin khác: tuân thủ biểu giá.

4.     Đổi vé miễn phí lần 1:

 • Đổi vé theo quy định tại mục 2 và ghi thông tin lên ô Endorsement của vé mới:

“xxxTTBSP,1St free change. NON-END/NON-REFUND.COMBO 738xxx/ 738xxx”.

Trong đó: xxxTTBSP là số công văn này.

               NON-END/NON-REFUND là điều kiện giá áp dụng.

               COMBO 738XXX/738XXX là 2 số vé trong combo.